travel news

วัดคูหาสวรรค์

ศาสนสถานที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของพัทลุง ในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัด และยังเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ไทยและเชื้อพระวงศ์หลายพระองค์โปรดในการเสด็จมาเยือนอีกด้วย และเมื่อเป็นวัดที่มีทำเลอยู่บริเวณเชิงเขาคูหาสวรรค์ (เขาหัวแตก) ซึ่งเป็นที่ราบสูง และมีภูเขาล้อมรอบเกือบทุกด้าน ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า “วัดคูหาสูง” หรือ “วัดสูง” โดยสันนิษฐานว่า มีการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นประมาณ พ.ศ. 2112 – 2133 ในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง น่าชม นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบภายในบริเวณวัดแล้ว ไฮไลท์ที่น่าชมของวัดนี้คือ “ถ้ำคูหาสวรรค์” หรือ “ถ้ำน้ำเงิน” หรือ “ถ้ำพระ” โดยความโดดเด่นของถ้ำแห่งนี้ อยู่ที่บริเวณปากถ้ำมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ไทยถึง…

Continue reading

สอนภาษาไทย

ทุกสถาบันสอนภาษาไทยในพัทยา มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณครูคนไทยและต่างประเทศที่ต้องมีประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่งเป้าหมายหลักของโรงเรียนแต่ละแห่ง คือ การศึกษาของคนไทยและต่างประเทศโดยที่นักเรียน ผู้ใหญ่ และเด็กจะต้องประสบผลสำเร็จสูงสุด เพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ต้องการพัีฒนาในด้านการใช้ภาษาและทักษะทางวิชาการในการบรรบุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ นักเรียนที่จะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์กับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ จะต้องสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน และอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

Continue reading

หอวัฒนธรรมวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์

อยากเห็นหน้าค่าตา “ยานมาศ” วัตถุโบราณชิ้นสำคัญอันล้ำค่า ว่าเป็นอย่างไรนั้น แวะมาชมได้ที่ศูนย์แห่งนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่สำคัญของชาวอุตรดิตถ์แล้ว ยังเป็นที่เก็บ “ยานมาศ” ดังที่ได้เอ่ยถึงด้วย โดยยานมาศนั้นคือคานหามไม้แกะสลักโปร่ง 3 ชั้น กว้าง 73 เซนติเมตร ยาว 3.50 เมตร สูง 1.45 เมตร เป็นฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

Continue reading